• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

 • ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຫຼັການສາກົນ ໃນທຸກໆ 10ປີ ຕາມການຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສໍາຫຼວດໂດຍແມ່ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ: ສະຖິຕິ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2010.
 • ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ ການສຳຫຼວດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນກັບລະດັບປະເທດຄື: ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນປະຕິບັດໃນປີ 1985 ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດຂອງແຂວງຈາກການສຳຫຼວດແມ່ນມີ 264,277 ຄົນ, ເປັນເພດຍິງ 131,705 ຄົນ, ການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ 2 ປະຕິບັດໃນປີ 1995 ຈຳນວນພົນລະເມືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນທີ່ໄດ້ຖືກນັບໃນປີນັ້ນແມ່ນ 286,564 ຄົນ, ເປັນເພດຍິງ 141,563 ຄົນ, ການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ 3 ປະຕິບັດໃນປີ 2005 ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ຖືກນັບໃນປີນັ້ນແມ່ນ 388,894 ຄົນ. ເປັນເພດຍິງ 191,336 ຄົນ, ແລະ ການສຳຫຼວດພົນ ລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ຄັ້ງທີ 4 ປະຕິບັດໃນປີ 2015 ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ຖືກຈົດນັບພາຍໃນແຂວງໃນປີນັ້ນແມ່ນ 419,090 ຄົນ, ເປັນເພດຍິງ 207,693 ຄົນ.
 • ສຳລັບເນື້ອໃນ ແລະ ຈຸດປະສົ່ງຂອງການສຳຫຼວດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພື່ອແນໃສ່ການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະໄລຍະເຊັ່ນ: ໃນຄັ້ງທີ 1 ປີ 1985 ແມ່ນຈັດຂື້ນເພື່ອນັບພົນລະເມືອງທັງໝົດທົ່ວແຂວງກໍ່ຄືທົ່ວປະເທດ  ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດຄັ້ງນັ້ນປະກອບມີພຽງ 7 ຄຳຖາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານທີ່ຢູ່ອາໃສ່ຂອງຄົວເຮືອນ.
 • ການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 1995 ໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນການສຳພາດຈາກປີ 1985 ໂດຍເພີ່ມຄຳຖາມ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ຢູ່ອາໃສ່ຂອງຄົນລາວເຂົ້າຕື່ມ, ສ່ວນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2005 ແມ່ນໄດ້ຮັກສາໂຄງປະກອບເນື້ອໃນຂອງການສຳຫຼວດປີ 1995 ແລະ ໄດ້ເພີ່ມເນື້ອໃນຄຳຖາມກ່ຽວກັບສະພາບດ້ານພິການທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງພົນລະເມືອງ, ການຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ແນວຄວາມຄິດ, ລະບອບວິທີ, ການອອກແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ.
 • ສຳລັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ນີ້ ເຫັນວ່າມີການສໍາຫຼວດທີ່ມີເນື້ອໃນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ສຳຄັນຫຼາຍຂື້ນ. ຫຼັງມີການຄວບຄຸມ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການສຳຫຼວດຢ່າງຄົບຊຸດ  ເພື່ອສົມທຽບກັບການສຳຫຼວດໃນ 3 ຄັ້ງ ທີ່ຜ່ານມາ.
 • ສັງລວມແລ້ວ ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອວາງນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນສາດ ແລະ ແຜນງານການພັດທະນາໃນລະດັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ລະດັບຊາດຈົນຮອດລະດັບຂັ້ນພື້ນຖານບ້ານ, ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນລະອຽດລະດັບບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ຍັງສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຂັ້ນພື້ນຖານຕໍ່າສຸດ ທຸກຫົວໜ່ວຍ ຊຶ່ງການສຳຫຼວດແບບຕົວແທນຈະບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ທັງໝົດ, ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີຢູ່ອາໃສ່ທົ່ວປະເທດນີ້ຂື້ນໃນທຸກໆ 10ປີ ໃນປີທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍເລກ 5 ແລະ ແຂວງວຽງຈັນກໍ່ໄດ້່ດຳເນີນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ ຕາມແຜນດຳເນີນການສຳຫຼວດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ກໍ່ຄື ແຜນດຳເນີນງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳການສຳຫຼວດລະດັບຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ