• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

 • ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຫຼັການສາກົນ ໃນທຸກໆ 10ປີ ຕາມການຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສໍາຫຼວດໂດຍແມ່ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ: ສະຖິຕິ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2010.
 • ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ ການສຳຫຼວດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນກັບລະດັບປະເທດຄື: ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນປະຕິບັດໃນປີ 1985 ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດຂອງແຂວງຈາກການສຳຫຼວດແມ່ນມີ 264,277 ຄົນ, ເປັນເພດຍິງ 131,705 ຄົນ, ການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ 2 ປະຕິບັດໃນປີ 1995 ຈຳນວນພົນລະເມືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນທີ່ໄດ້ຖືກນັບໃນປີນັ້ນແມ່ນ 286,564 ຄົນ, ເປັນເພດຍິງ 141,563 ຄົນ, ການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ 3 ປະຕິບັດໃນປີ 2005 ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ຖືກນັບໃນປີນັ້ນແມ່ນ 388,894 ຄົນ. ເປັນເພດຍິງ 191,336 ຄົນ, ແລະ ການສຳຫຼວດພົນ ລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ຄັ້ງທີ 4 ປະຕິບັດໃນປີ 2015 ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ຖືກຈົດນັບພາຍໃນແຂວງໃນປີນັ້ນແມ່ນ 419,090 ຄົນ, ເປັນເພດຍິງ 207,693 ຄົນ.
 • ສຳລັບເນື້ອໃນ ແລະ ຈຸດປະສົ່ງຂອງການສຳຫຼວດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພື່ອແນໃສ່ການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະໄລຍະເຊັ່ນ: ໃນຄັ້ງທີ 1 ປີ 1985 ແມ່ນຈັດຂື້ນເພື່ອນັບພົນລະເມືອງທັງໝົດທົ່ວແຂວງກໍ່ຄືທົ່ວປະເທດ  ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ໃນການສຳຫຼວດຄັ້ງນັ້ນປະກອບມີພຽງ 7 ຄຳຖາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານທີ່ຢູ່ອາໃສ່ຂອງຄົວເຮືອນ.
 • ການສຳຫຼວດຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 1995 ໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນການສຳພາດຈາກປີ 1985 ໂດຍເພີ່ມຄຳຖາມ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ຢູ່ອາໃສ່ຂອງຄົນລາວເຂົ້າຕື່ມ, ສ່ວນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2005 ແມ່ນໄດ້ຮັກສາໂຄງປະກອບເນື້ອໃນຂອງການສຳຫຼວດປີ 1995 ແລະ ໄດ້ເພີ່ມເນື້ອໃນຄຳຖາມກ່ຽວກັບສະພາບດ້ານພິການທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງພົນລະເມືອງ, ການຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ແນວຄວາມຄິດ, ລະບອບວິທີ, ການອອກແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ.
 • ສຳລັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ນີ້ ເຫັນວ່າມີການສໍາຫຼວດທີ່ມີເນື້ອໃນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ສຳຄັນຫຼາຍຂື້ນ. ຫຼັງມີການຄວບຄຸມ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການສຳຫຼວດຢ່າງຄົບຊຸດ  ເພື່ອສົມທຽບກັບການສຳຫຼວດໃນ 3 ຄັ້ງ ທີ່ຜ່ານມາ.
 • ສັງລວມແລ້ວ ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອວາງນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນສາດ ແລະ ແຜນງານການພັດທະນາໃນລະດັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ລະດັບຊາດຈົນຮອດລະດັບຂັ້ນພື້ນຖານບ້ານ, ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນລະອຽດລະດັບບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ຍັງສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຂັ້ນພື້ນຖານຕໍ່າສຸດ ທຸກຫົວໜ່ວຍ ຊຶ່ງການສຳຫຼວດແບບຕົວແທນຈະບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ທັງໝົດ, ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີຢູ່ອາໃສ່ທົ່ວປະເທດນີ້ຂື້ນໃນທຸກໆ 10ປີ ໃນປີທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍເລກ 5 ແລະ ແຂວງວຽງຈັນກໍ່ໄດ້່ດຳເນີນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ່ ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ ຕາມແຜນດຳເນີນການສຳຫຼວດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ກໍ່ຄື ແຜນດຳເນີນງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳການສຳຫຼວດລະດັບຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ