• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ກົດໝາຍ

 • ອິງຕາມ: ມາດຕາ 53 ຂໍ້ 2 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມາດຕາມ 3 ຂໍ້ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ.
 • ພາຍຫຼັງທີ່ກອງປະຊຸມສະໃໝສາມັນເທື່ຶອທີ່ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ VI ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ໃນວາລະກອງປະຊຸມຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ່ 30 ມີຖຸນາ 2010 ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ:
  ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ຄວາມຄະແນນສຽງເປັນສ່ວນຫຼາຍ.
  ມາດຕາ 2 ມະຕິຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ່ 30 ມີຖຸນາ 2010 ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ກົດໝາຍດາວໂຫລດ

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ