• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້

ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງແຂວງວຽງຈັນປະຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016

     ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມ ທຽບເດືອນຕໍ່ເດືອນມີຈັ່ງຫວະ ຫລຸດລົງ ຫຼື ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ ຫລຸດລົງ ໃນລະດັບຕໍ່ເນື່ອງດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມຂອງແຂວງໃນຮອບ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 ທຽບໃສ່  6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016  ແມ່ນໄດ້ປັບໂຕ ຫຼຸດລົງ ເລັກນ້ອຍ 1.3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກການ ຫລຸດລົງ ຂອງດັດຊະນີໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະໂຮງແຮມ, ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ. ໃນຂະນະທີ່ ດັດຊີລາຄາໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ ຫຼຸດລົງ ຢູ່ ຍ້ອນສາເຫດມາຈາກລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼຸດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມຂອງແຂວງ ມີຈັ່ງຫວະການ ເໜັງຕີງທີ່ ຫຼຸດລົງ ທຽບໃສ່ ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ໃນຮອບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.  ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ໃນຮອບ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 ມີການປ່ຽນແປງ ຫລຸດລົງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອັດຕາເງີນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ  2016 ແມ່ນຢູ່ລະດັບຕໍ່າໃນຮອບຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຄືຢູ່ລະດັບ 2.76 ສ່ວນຮ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນ ຂອງໝວດສິນຄ້າຕົ້ນຕໍທີ່ກະທົບຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ( ສະແດງເປັນຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ). ເລີ່ມຈາກ ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2016 ແມ່ນ 4.18 %  ຊຶ່ງມີການເໜັງຕີງເພີ່ມຂື້ນ ເຊີ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນນັບແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2016 ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ຢູ່ໃນລະດັບ 2.76 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ສາເຫດ ແລະ ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຄື:

        ລາຄາອາຫານສົດ ປະເພດຜັກ ພາຍໃນແຂວງ ທຽບເດືອນຕໍ່ເດືອນ ລາຄາຈະມີການເໜັງຕີງ ຫລຸດລົງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນຮອດ ເດືອນ ພະຈິກ  ປີ 2016. ຫຼັງຈາກນັ້ນໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫລົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ  4.25 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນ ພະຈິກ  ປີ 2016 ມາເປັນ  4.99 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນ ທັນວາ  ປີ 2016

 • ລາຄາເຂົ້າສານ, ລາຄາຊີ້ນ ( ໝູ່, ງົວ-ຄວາຍ,ສັດປີກປະເພດໄກ່ ແລະ ເປັດ ) ປັບໂຕຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການເພີ່ມຂຶື້ນຢ່າງວ່ອງໄວໃນຕົ້ນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວມີການປັບໂຕ ຊ້າລົງ ໃນທ້າຍປີ 2016 ຍ້ອນ ພາກລັດໄດ້ອອກມາຕະຫຼາດໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ມີບາງລາຍການສິນຄ້າເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂົ້າໄດ້ເຮັດການແຊກແຊງລາຄາໃນທ້ອງຕະຫຼາດ, ບວກກັບໄດ້ສົ່ງເສີມນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຮັດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລຽ້ງປາກະຊັງ, ການລຽ້ງໝູ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເລືອກໃຊ້ຈ່າຍຕາມກຳລັງຊື້ຂອງຕົນ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຄາສິນຄ້າອື່ນບໍ່ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນຕື່ມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາຊີ້ນງົວ – ຄວາຍປັບໂຕຢູ່ປົກກະຕິ ຄືຢູ່ລະດັບ 70,000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ. ສໍາລັຍຢູ່ຕ່າງແຂວງສະເລ່ຍປະມານ 65,000 ຫາ 75,000 ກີບຕໍ່ກິໂລ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການປ່ຽນແປງເດືອນຕໍ່ເດືອນ ໃນຫມວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫລົ້າຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ  4.99 ສ່ວນຮ້ອຍ.
 • ສຳລັບ ບຸນປີໃຫມ່ລາວ ປະຈຳປີ 2016 ຜ່ານມາ ທີ່ຄາດການກ່ອນໜ້າການສະເຫລີມສະຫລອງງານບຸນດັ່ງກ່າວວ່າລາຄາ   ສິນຄ້າຢູ່ທ້ອງຕະຫລາດຈະພຸ່ງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ລາຄາສິນຄ້າປະເພດອາຫານສົດ, ແຕ່ຜ່ານການລາຍງານຈາກເມືອງແລະການລົງຕິດຕາມສະພາບຕົວຈິງເຫັນວ່າລາຄາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນປົກກະຕິ ຍ້ອນປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດີນທາງໄປທ່ຽວ ແລະ ສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວຢູ່ຕ່າງຖິ່ນ ຫຼື ຕ່າງແຂວງຫຼາຍໃນປີນີ້ ເຮັດໃຫ້ສະພາບການທ້ອງຕະຫຼາດງຽບເຫົງາກ່ວາປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຕະຫລາດທ່າລາດ ແລະ ຕະຫລາດໂພນໂຮງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມລາຄາສິນຄ້າແມ່ນກະທົບໃສ່ໝວດອື່ນຫຼາຍກ່ວາເປັນຕົ້ນແມ່ນໝວວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ.
 • ປະເພດອຸປະກອນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນ ປັບໂຕຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ດັດສະນີ ຢູ່ໃນລະດັບ  0.24 ຫາ  0.25 ສ່ວນຮ້ອຍ ນັບແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາເດືອນ ທັນວາ ປີ 2016. ພາຍຫຼັງທີ່ມີການ ຫລຸດລົງ ຢ່າງວ່ອງໄວໃນທ້າຍປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວມີການປັບໂຕ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2016 ຍ້ອນ ພາກລັດໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຢ່າງມີສະຖຽນນະພາບໄດ້ສົ່ງເສີມນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຮັດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມີໂຮງງານຊີມັງ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ຊົມໃຊ້ ເລືອກໃຊ້ຈ່າຍຕາມກຳລັງຊື້ຂອງຕົນ.
 • ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມ ເດືອນຕໍ່ເດືອນ ຢູ່ໃນລະດັບ 2.76 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍ້ອນດັດສະນີ ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼ້າຫລຸດລົງ  ຢູ່ໃນລະດັບ  4.99  ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນທ້າຍປີ, ດັດສະນີລາຄາເຂົ້າສານ 105 ສ່ວນຮ້ອຍ, ປະເພດປາ ແລະ ອາຫານທະເລ  108 ສ່ວນຮ້ອຍ  ແລະ ປະເພດຜັກສົດ ຫລຸດລົງ  99 ສ່ວນຮ້ອຍ, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂື້ນ  100  ສ່ວນຮ້ອຍ, ດັດສະນີໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ຫລຸດລົງ  99 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍ້ອນລາຄາເບຍເພີ່ມຂື້ນເລັກນ້ອຍ.ໃນຂະນະທີ່ດັດສະນີໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ  1.79 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນທ້າຍປີ  2016.
 • ອັດຕາການປຽ່ນແປງບາງໝວດສິນຄ້າຮອບທ້າຍປີ  2016 ທີ່ສົ່ງຜົົນໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນລະດັບ  2.76 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນ ທັນວາ  ປີ 2016 ແມ່ນມາຈາກສາເຫດດັ່ງນີ້:
 1. ດັດສະນີລາຄາໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ໃນນີ້ມີເຂົ້າສານ,ປະເພດຊີ້ນ ແລະ ປາ,ສັດປີກ,ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກສົດ ລາຄາມີການ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບກັບຈັງຫວະການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຄາໃນກຸ່ມສິນຄ້າດຽວກັນໃນປີ 2015.
 2. ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງແມ່ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 79 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນທັນວາ 2016 ຍ້ອນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ມີການປັບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍເດືອນທີຜ່ານມາ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ປະເພດພາຫະນະຂົນສົ່ງດັດສະນີແມ່ນ ເພີ່ມຂື້ນ ຈາກ 100.33 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2016 ມາເປັນ 100.59 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນທັນວາ 2016 ຍ້ອນການ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງລາຄາລົດໃຫຍ່(ໄຮລັກວີໂກ້, ລົດຕູ້ສະຕາເລັກ 12 ບ່ອນນັ່ງ, ກະບະຮຸນໄດ), ລົດຈັກຫຼຸດລົງ (ລົດຈັກເວບ 110 ຈີນ, ເວບໂຄລາວ 110)
 3. ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ແມ່ນມີການປັບໂຕ ຫລຸດລົງ ຈາກ 2.52 ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ມາເປັນ 0.99 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນທັນວາ 2016 ຍ້ອນການ ຫຼຸດລົງ ຂອງລາຄາ ປະເພດວັດຖຸມີຄ່າ ເຊັ່ນ: ແຫວນຄໍາສໍາເລັດຮູບ, ສາຍແອວເງິນ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ