• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ການປູກເຂົ້າ

 • ນາແຊງ: ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳທັງໝົດ 7,500 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້  35,250 ໂຕນ,ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.7 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 71.79%.
 • ນາປີ: ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%.
 • ໄຮ່: ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ໄຮ່ປູກເຂົ້າທັງໝົດ 3,453 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 7,407.50 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 2.15 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 137.18%.

ການປູກພືດສຳຮອງ

        ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ ປີ 2017 ຊາວກະສິກອນສາມາດປູກພືດສຳຮອງເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສີນຄ້າໃນປີນີ້ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 47,168.83 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 388,158.32 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 104.84%.

 ດ້ານການລ້ຽງສັດ

        ການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນບາງປະເພດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ບາງປະເພດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ເມື່ອທຽບ ໃສ່ຕົວເລກປີຜ່ານມາ, ເຊີ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີສັດລ້ຽງແຕ່ລະປະເພດດັ່ງນີ້:

 • ຄວາຍ 53,955 ໂຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 81.17%.
 • ງົວ 190,422 ໂຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  106.44%.
 • ໝູ  119,622 ໂຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 94.71%.
 • ຊ້າງ 2  ໂຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  66.67%.
 • ມ້າ 111  ໂຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  100.91%.
 • ແບ້-ແກະ 21,527 ໂຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  108.72%.
 • ສັດປີກ 3,834,515 ໂຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 151.86%.
 • ​ໄຂ່​ໄກ່ 41,574.000 ພັນໜ່ວຍ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  76.44%.

ດ້ານ​ການ​ປະມົງ

ການ​ປະມົງ​ຂອງ​ແຂວງ​ວຽງຈັນປະຕິບັດ​ໄດ້​ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ລ້ຽງປາ ທັງໝົດ  2,684.63 ຮຕ.

 • ປາ​ລ້ຽງປະຕິບັດ​ໄດ້  4,330 ​ໂຕນ.
 • ປາ​ທຳ​ມະ​ຊາດປະຕິບັດ​ໄດ້  7,560 ​ໂຕນ.

ດ້ານຊົນລະປະທານ

        ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນມີຊົນລະປະທານທັງໝົດ 955 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດ 100%, ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 63,478 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 114.78%.ໃນນີ້: ເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງ 11,598 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 92.55%, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນ 51,880 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 121.30% ໃນນີ້:

 • ຝາຍນ້ຳລົ້ນ 162 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ 1,677 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 10,802 ຮຕ.
 • ສະຖານີຈັກສູບນ້ຳ 43  ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ 3,420 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  7,077 ຮຕ.
 • ອ່າງເກັບນ້ຳ 17 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ 5,506 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 10,944 ຮຕ.
 • ປະຕູນ້ຳ 12 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ 120 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 1,635 ຮຕ.
 • ຝ່າຍດິນ 106 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ 165 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 12,143 ຮຕ.
 • ຝ່າຍກວຍຫີນ 51 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ 198 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 1,252 ຮຕ.
 • ຝ່າຍປະຖົມປະຖານ 556 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ 187 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 7,961 ຮຕ.
 • ຊານຫນອງ 8  ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ 325 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 66 ຮຕ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ