• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ການປູກເຂົ້າ

 • ນາແຊງ: ປີ 2016 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳທັງໝົດ 8,415.14 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້  42,706.57 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 5.1 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  88.97%.
 • ນາປີ: ປີ 2016 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳທັງໝົດ 53,736 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 243,278 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  95.72%.
 • ໄຮ່: ປີ 2016 ມີເນື້ອທີ່ໄຮ່ປູກເຂົ້າທັງໝົດ 4,786 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 8,850 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 1.5 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  177%.

ການປູກພືດສຳຮອງ

          ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ ປີ 2016 ຊາວກະສິກອນສາມາດປູກພືດສຳຮອງເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສີນຄ້າໃນປີນີ້ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  44,902.61 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້  387,006.54 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 94.39%.

 ດ້ານການລ້ຽງສັດ

     ການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນບາງປະເພດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ບາງປະເພດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ເມື່ອທຽບ ໃສ່ຕົວເລກປີຜ່ານມາ, ເຊີ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີສັດລ້ຽງແຕ່ລະປະເພດດັ່ງນີ້:

 • ຄວາຍ               ມີ                51,860 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້         9130%.
 • ງົວ                   ມີ                176,989 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       107.14%.
 • ໝູ                   ມີ               117,268 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້         99.04%.
 • ຊ້າງ                  ມີ                           2  ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       100%.
 • ມ້າ                   ມີ                       112  ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       169.49%.
 • ແບ້-ແກະ           ມີ                  20,557 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       118.14%.
 • ສັດປີກ              ມີ              2,517,548 ໂຕ,      ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       100.70%.
 • ​ໄຂ່​ໄກ່                ມີ          40,595  ພັນໜ່ວຍ,    ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້       86.56%.

ດ້ານ​ການ​ປະມົງ

ການ​ປະມົງ​ຂອງ​ແຂວງ​ວຽງຈັນປະຕິບັດ​ໄດ້​ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ລ້ຽງປາ ທັງໝົດ 2,942.49 ຮຕ.

 • ປາ​ລ້ຽງປະຕິບັດ​ໄດ້  3,548.46 ​ໂຕນ.
 • ປາ​ທຳ​ມະ​ຊາດປະຕິບັດ​ໄດ້  6,826.54 ​ໂຕນ.

ດ້ານຊົນລະປະທານ

    ທົ່ວແຂວງມີຊົນລະປະທານທັງໝົດ 955 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດ 98.15%, ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ທັງ ໝົດ  55,303 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  99.46%. ໃນນີ້: ເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງ 12,532 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  80.25%, ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນ  42,771 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  106.96% ໃນນີ້:

 • ຝາຍນ້ຳລົ້ນ  162 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້  1,677 ຮຕ,  ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  10,802 ຮຕ.
 • ສະຖານີຈັກສູບນ້ຳ  43  ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້  3,754 ຮຕ,  ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  7,077 ຮຕ.
 • ອ່າງເກັບນ້ຳ  17 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້  5,506 ຮຕ,  ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້ 10,944 ຮຕ.
 • ປະຕູນ້ຳ  12 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້  720 ຮຕ,  ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  1,635 ຮຕ.
 • ຝາຍດິນ 106 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້  165 ຮຕ,  ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  3,034 ຮຕ.
 • ຝາຍກວຍຫີນ 51 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້  198 ຮຕ,  ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  1,252 ຮຕ.
 • ຝາຍປະຖົມປະຖານ 556 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້  187 ຮຕ,  ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້  7,961 ຮຕ.
 • ຊານຫນອງ 8  ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້   325 ຮຕ,  ເນື້ອທີ່ລະດູຝົນໄດ້   66 ຮຕ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ