• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານການລົງທຶນ

ການລົງທຶນຂອງລັດ.

     ປີ 2017 ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານການລົງທຶນ ຈຳນວນ 283 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ  225,665.76 ລ້ານກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 17,216 ລ້ານກີບ, ທຶນ​ພາຍ​ໃນປະຕິບັດໄດ້ 92,818.86 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນອື່ນໆ  3,742.03 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 178% ໃນນີ້:

 • ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ມູນຄ່າ     199,785.24  ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້      178%.
 • ຂົງເຂດສັງຄົມ    ມູນຄ່າ       10,208.65    ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້      154%.
 • ພັດທະນາຟື້ນຖານໂຄງລ່າງ ມູນຄ່າ       15,671.87   ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້      190%.

ການລົງທືນເອກະຊົນພາຍໃນ.

 • ໄລຍະການ​ປະຕິບັດໝົດປີ 2017 ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນຈຳນວນ 648 ໂຄງ ການ, ມູນຄ່າ    928.84 ຕື້ກີບ.

ການລົງທຶນເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ.

 •  ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ