• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານການລົງທຶນ

ການລົງທຶນຂອງລັດ.

       ປີ 2016 ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານການລົງທຶນ ຈຳນວນ 277 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ  58,964.76 ລ້ານກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 2,549.78 ລ້ານກີບ, ທຶນ​ພາຍ​ໃນປະຕິບັດໄດ້ 47,475.66 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນອື່ນໆ 8,939.32 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 104% ໃນນີ້:

 • ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ມູນຄ່າ  33,979.66  ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  104%.
 • ຂົງເຂດສັງຄົມ    ມູນຄ່າ  14,943.75   ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   99%.
 • ພັດທະນາຟື້ນຖານໂຄງລ່າງ ມູນຄ່າ  10,041.35   ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  110%.

ການລົງທືນເອກະຊົນພາຍໃນ.

       ໄລຍະການ​ປະຕິບັດໝົດປີ 2016 ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນຈຳນວນ 127 ໂຄງ ການ, ມູນຄ່າ 1,139.73 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 125.12% ຂອງປີຜ່ານມາ. ໃນນີ້:

 • ຂະແໜງກະສິກຳ ຈຳນວນ   12   ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ,   26    ຕື້ກີບ.
 • ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຳນວນ   8   ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ,  38.88   ຕື້ກີບ.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຈຳນວນ   44  ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ,  22.667 ຕື້ກີບ.
 • ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນ   61  ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ,  1,051.03  ຕື້ກີບ​​​​.
 • ຂະແໜງການສຶກສາ-ກິລາ ຈຳນວນ  2  ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ,   1.15 ຕື້ກີບ​​​​.

ການລົງທຶນເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ.

        ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 18 ໂຄງການ ມູນຄ່າ  342.56  ລ້ານໂດລາ,  ເທົ່າກັບ 1,610.23% ຂອງປີຜ່ານມາ. ໃນນີ້:

 • ຂະແໜງກະສິກຳ ຈຳນວນ   5   ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ  3.86 ລ້ານໂດລາ.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຈຳນວນ  13   ໂຄງການ,  ມູນຄ່າ   338.7   ລ້ານໂດລາ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ