• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານການສຶກສາ

ວຽກງານອະນຸບານສຶກສາ:

ອະນຸບານສຶກສາພາກລັດ 157 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 18 ແຫ່ງ, ມີ 427 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 659 ຄົນ, ຍິງ 659 ຄົນ, ນັກຮຽນ 9,453 ຄົນ, ຍີງ 4,688 ຄົນ.ໂຮງຮຽນອະນຸ ບານສຶກສາພາກເອກະຊົນມີ 29 ແຫ່ງ,  ມີ 104 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 149 ຄົນ, ຍິງ 147 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 2,235 ຄົນ, ຍິງ 1,101 ຄົນ.

ວຽກງານປະຖົມສາມັນສຶກສາ:

ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ. ໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາ ພາກເອກະຊົນມີ 10 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 1 ແຫ່ງ, ມີ 61 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 85 ຄົນ, ຍີງ 64 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 1,696 ຄົນ, ຍິງ 774 ຄົນ.

ວຽກງານມັດທະຍົມສາມັນສຶກສາ:

ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາມັນສຶກສາ ພາກລັດ 90 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 2 ແຫ່ງ, ມີ 1,278 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,769 ຄົນ, ຍິງ 1,284 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 52,180 ຄົນ, ຍິງ 24,393 ຄົນ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາມັນສຶກສາພາກເອກະຊົນມີ 4 ແຫ່ງ,  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 2 ແຫ່ງ, ມີ 18 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 38 ຄົນ, ຍິງ 21 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 502 ຄົນ,ຍິງ 220 ຄົນ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ