• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານການສຶກສາ

ວຽກງານອະນຸບານສຶກສາ:

ອະນຸບານສຶກສາພາກລັດ 175 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 15 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດ ໄດ້ 113.6% ມີ 483 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 532 ຄົນ, ຍິງ 527 ຄົນ, ນັກຮຽນ 10,336 ຄົນ, ຍີງ 5,124 ຄົນ.ໂຮງຮຽນອະນຸ ບານສຶກສາພາກເອກະຊົນມີ 29 ແຫ່ງ, ເພີ່ມຂື້ນ 2 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 116%, ມີ 100 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 126 ຄົນ, ຍິງ 126 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 2,027 ຄົນ, ຍິງ 939 ຄົນ.

ວຽກງານປະຖົມສາມັນສຶກສາ:

ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 419 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 3 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິ ບັດໄດ້ 98.6%, ມີ 2,188 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,101 ຄົນ, ຍິງ 1,136 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 50,498 ຄົນ, ຍີງ 24,520 ຄົນ. ໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາ ພາກເອກະຊົນມີ 9 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 1 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%, ມີ 58 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 65 ຄົນ, ຍີງ 50 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 1,483 ຄົນ, ຍິງ 674 ຄົນ.

ວຽກງານມັດທະຍົມສາມັນສຶກສາ:

ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາມັນສຶກສາ ພາກລັດ 92 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 1 ແຫ່ງ, ມີ 1,239 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,585 ຄົນ, ຍິງ 1,271 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 51,681 ຄົນ, ຍິງ 24,159 ຄົນ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາມັນສຶກສາພາກເອກະຊົນມີ 2 ແຫ່ງ,  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເທົ່າເດີ່ມ, ມີ 11 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 24 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 473 ຄົນ,ຍິງ 199 ຄົນ

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ