• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານທະນາຄານ

    ໂດຍການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຊຸກຍຸ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ, ການສ້າງອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ການສ້າງການທ່ອງທ່ຽວເປັນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວເທື່ອລະກ້າວນັ້ນ. ທະນາຄານພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບໍລິການເງີນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສີນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ.

 • ດ້ານເງີນຝາກ:
 • ລະດົມເງີນຝາກໄດ້ທັງໝົດ   1,215,739,987 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 92%  ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບ ໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 294% ໃນນີ້:
 • ເງີນຝາກໄລຍະສັ້ນ      303,053,208 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  87%.
 • ເງີນຝາກໄລຍະຍາວ     912,686,779 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 1385%.
 • ດ້ານສີນເຊື່ອ: ປ່ອຍສີນເຊື່ອໄດ້    131,708,850 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  42% ໃນນີ້:
 • ຜະລິດສະບຽງອາຫານ    69,856,818 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  49%.
 • ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່    11,320,374 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  29%.
 • ປູກພືດເປັນສີນຄ້າ     3,753,671 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   7%.
 • ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດກ/ກ    46,777,987 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  59%.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ.

 • ດ້ານເງີນຝາກ:
 • ລະດົມໄດ້    283,594,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  118% ໃນນີ້:
 • ຝາກກະແສລາຍວັນ    21,402,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   89%.
 • ຝາກຝາກ​ປະ​ຢັດ    141,988,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  141%.
 • ຝາກມີກຳນົດ    115,158,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  146%.
 • ຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ   3,809,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   11%.
 • ຝາກທະນະຄານອື່ນໆ    801,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   80%.
 • ຝາກຄໍ້າປະກັນ   436,000 ພັນກີບ.
 • ດ້ານສີນເຊື່ອ:
 • ປ່ອຍສີນເຊື່ອໄດ້   120,127,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  100%ໃນນີ້:
 • ກູ້ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ   17,177,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   43%.
 • ກູ້ໄລຍະກາງ-ຍາວ 1 ປີຂື້ນໄປ    102,950,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  129%.

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

 • ດ້ານເງີນຝາກ:
 • ລະດົມໄດ້   367,625,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 10%ໃນນີ້:
 • ຝາກກະແສລາຍວັນ   16,500,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   96%.
 • ຝາກບໍ່ມີກຳນົດ   89,325,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  60%.
 • ຝາກມີກຳນົດ   225,733,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   88%.
 • ຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ   25,672,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  83%.
 • ຝາກຄໍ້າປະກັນ   10,395,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  94%.
 • ດ້ານສີນເຊື່ອ: ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້   114,923,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  28% ໃນນີ້:
 • ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ   6,649,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   35%.
 • ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ   9,045,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   63%.
 • ຂະແໜງປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ   9,700,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   24%.
 • ຂະແໜງການກະສິກຳປ່າໄມ້   3,582,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   30%.
 • ຂະແໜງການຄ້າ   41,251,000   ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   06%.
 • ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີ   5,688,000   ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  12%.
 • ຂະແໜງບໍລິການ  18,291,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   10%.
 • ຂະແໜງການຫັດຖະກຳ+ອ່ືນໆ   20,717,000   ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   61%.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ