• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານທະນາຄານ

ໂດຍການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຊຸກຍຸ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ, ການສ້າງອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ການສ້າງການທ່ອງທ່ຽວເປັນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວເທື່ອລະກ້າວນັ້ນ. ທະນາຄານພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບໍລິການເງີນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສີນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ.

 • ດ້ານເງີນຝາກ:
 • ລະດົມເງີນຝາກໄດ້ທັງໝົດ 363,700,352 ພັນກີບ, ຫຼຸດລົງ 70% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບ ໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 92%  ໃນນີ້:
 • ເງີນຝາກໄລຍະສັ້ນ 296,948,820 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  94%.
 • ເງີນຝາກໄລຍະຍາວ  66,751,532  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  83%.
 • ດ້ານສີນເຊື່ອ:
 • ປ່ອຍສີນເຊື່ອໄດ້ 148,467,595 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  79%  ໃນນີ້:
 • ຜະລິດສະບຽງອາຫານ 72,692,945 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   77%.
 • ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ 12,303,095 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   83%.
 • ປູກພືດເປັນສີນຄ້າ 5,872,985 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  140%.
 • ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກຳ  57,598,570 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   77%.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ.

 • ດ້ານເງີນຝາກ:
 • ລະດົມໄດ້  367,334,718 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  122.44% ໃນນີ້:
 • ຝາກກະແສລາຍວັນ 16,942,981 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   68.04%.
 • ຝາກຝາກ​ປະ​ຢັດ 186,430,950  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  112.44%.
 • ຝາກມີກຳນົດ 154,902,524 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  148.23%.
 • ຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 8,922,271 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  318.65%.
 • ຝາກທະນະຄານອື່ນໆ 124,992 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  7.81%.
 • ຝາກຄໍ້າປະກັນ 11,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  2.75%.
 • ດ້ານສີນເຊື່ອ:
 • ປ່ອຍສີນເຊື່ອໄດ້  141,528,895 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  97.81% ໃນນີ້:
 • ກູ້ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ 6,963,742 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   24.01%.
 • ກູ້ໄລຍະກາງ-ຍາວ 1 ປີຂື້ນໄປ 134,565,153 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  116.31%.

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

 • ດ້ານເງີນຝາກ:
 • ລະດົມໄດ້  393,644,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 106.71%  ໃນນີ້:
 • ຝາກກະແສລາຍວັນ 14,000,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   84.61%.
 • ຝາກບໍ່ມີກຳນົດ  109,200,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  101.18%.
 • ຝາກມີກຳນົດ  225,400,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   97.55%.
 • ຝາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ  35,200,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  273.53%.
 • ຝາກຄໍ້າປະກັນ 9,844,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  2,017.21%.
 • ດ້ານສີນເຊື່ອ:
 • ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້  71,735,344  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  44.95%  ໃນນີ້:
 • ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ  6,529,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   68.19%.
 • ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ  2,401,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   12.54%.
 • ຂະແໜງປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ  4,027,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   14.02%.
 • ຂະແໜງການກະສິກຳປ່າໄມ້  3,880,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   121.57%.
 • ຂະແໜງການຄ້າ  25,195,000 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   39.47%.
 • ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີ  5,009,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  313.90%.
 • ຂະແໜງບໍລິການ  12,414,000  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   37.05%.
 • ຂະແໜງການຫັດຖະກຳ+ອ່ືນໆ  12,280,344  ພັນກີບ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ