• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

 • ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ  2,551,046,228  ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ  67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  156.41%.ໃນນີ້:

ການຜະລິດ.

 • ສາມາດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າຄິດເປັນມູນຄ່າ  1,272,676,546 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້    158.47%. ໃນນີ້:
 • ດ້ານບໍ່ແຮ່: ຜະລິດໄດ້  34,289,590 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   176.29%.
 • ​ດ້ານໄຟຟ້າ: ຜະລິດໄດ້  1,238,386,956 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   158.03%.

ການຈຳໜ່າຍ.

 • ສາມາດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນບໍ່ແຮ່-ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ   1,278,369,682 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 73.20% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  154.42%.ໃນນີ້:
 • ການຈໍາໜ່າຍດ້ານບໍ່ແຮ່:
 • ສາມາດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນບໍ່ແຮ່ ທັງພາຍໃນ ແລະ  ຕ່າງປະເທດໄດ້ 39,982,726 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 15.07% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  90.38%.ໃນນີ້:
 • ຈຳໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນ: ໄດ້  27,765,022  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 151.14%.
 • ຈຳໜ່າຍໄປຕ່າງປະເທດ: ໄດ້ 12,217,704 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 623.48%.
 • ການຈໍາໜ່າຍດ້ານໄຟຟ້າ
 • ສາມາດຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ 1,238,386,956 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 76.08% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້      158.03%.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ