• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

 • ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%.ໃນນີ້ມີຄື:

ການຜະລິດ.

 •   ສາມາດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າຄິດເປັນມູນຄ່າ 787,518,648 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  79%. ໃນນີ້:
 • ດ້ານບໍ່ແຮ່: ຜະລິດໄດ້    84,195,164 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  40%.
 • ​ດ້ານໄຟຟ້າ: ຜະລິດໄດ້    703,323,484 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  90%.

ການຈຳໜ່າຍ.

 •   ສາມາດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນບໍ່ແຮ່-ພະລັງງານໄຟຟ້າ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ  738,068,883 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 24% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  59%. ໃນນີ້:
 • ຈຳໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນ: ໄດ້   724,440,218 ພັນກີບ,  ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 89%.
 • ຈຳໜ່າຍໄປຕ່າງປະເທດ: ໄດ້    10,628,665 ພັນກີບ,  ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  2%.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ