• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວ

ວຽກງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນາທຳ

        ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ວັດທະນາທຳ,  ຮີດຄອງປະເພນີລົງສູ່ສາຍຕາມະຫາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ຮາກຖານບ້ານປະຊາຊົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເປັນປະຈຳ. ອອກໜັງສື ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆໄດ້ 16,320 ສະບັບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 36%. ນອກນັ້ນສ້າງເປັນບ້ານວັດທະນາທຳໄດ້ 31 ບ້ານ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນາທຳໄດ້ 4,415 ຄອບຄົວ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 88%.

ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ

        ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 152 ແຫ່ງ, ໃນນີ້: ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາທຳ 15 ແຫ່ງ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 132 ແຫ່ງ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 5 ແຫ່ງ. ນອກນັ້ນຍັງມີໂຮງແຮມ 22 ແຫ່ງ, ບ້ານພັກ 264 ແຫ່ງ, ຣີສອດ 27 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 241 ແຫ່ງ, ຮ້ານກິນດື່ມ 41 ແຫ່ງ ແລະ ບັັນເທິງ 34 ແຫ່ງ. ຜ່ານ​ການ​ປະຕິບັດ          ໝົດປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ, ໃນນີ້:

 • ຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ          70,774   ຕື້ກີບ,     ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   93%.
 • ຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ        133,714  ຕື້ກີບ,     ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  102%.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ