• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ

 • ມີສະຖານທີ່ປີ່ນປົວທັງໝົດ 133 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 43 ແຫ່ງ, ມີຕຽງນອນທັງໝົດ 341 ຕຽງ ໃນນີ້: ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ມີຕຽງນອນ 90 ຕຽງ, ໂຮງໝໍເມືອງ 11 ແຫ່ງ,ມີຕຽງນອນ 145 ຕຽງ ແລະ ສຸກສາລາ 43 ແຫ່ງ, ມີຕຽງນອນ 106 ຕຽງ. ນອກນີ້ຍັງມີຄຣີນິກຂອງລັດ 1 ແຫ່ງ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 77 ແຫ່ງ, ຮ້ານຂາຍຢາທັງໝົດ 222 ຮ້ານ, ມີພະນັກງານແພດລະດັບມະຫາ 38 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 366 ຄົນ, ຍິງ 218 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ 43 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 584 ຄົນ, ຍິງ 444 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 60 ຄົນ, ຍິງ 47 ຄົນ, ພາລະກອນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ.

ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ

 • ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.

ວຽກງານປີ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູ

 • ບໍລິການກວດຄົນເຈັບເຂດນອກໄດ້ 230,482 ເທື່ອຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 124.45%, ປິ່ນປົວຄົນເຈັບນອນໂຮງໝໍໄດ້ 27,645 ເທື່ອຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 98.28%, ອັດຕາການໝູນໃຊ້ຕຽງຄົນເຈັບ 68%, ຄົນເຈັບຕາຍຢູ່ໂຮງໝໍ 75 ຄົນ, ຜ່າຕັດໃຫຍ່ 549 ກໍລະນີ, ຜ່າຕັດກາງ 462 ກໍລະນີ ແລະ ຜ່າຕັດນ້ອຍ 6,621 ກໍລະນີ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ 10,479 ກໍລະນີ, ພະຍາດໝາກແດງ 22 ກໍລະນີ.
 • ນອກຈາກການກວດພະຍາດ ແລະ ປີ່ນປົວຄົນເຈັບແລ້ວຍັງເອົາໃຈໃສ່ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ໄດ້ອີກຈຳນວນໜື່ງເຊັ່ນ: ຢອດຢາ OPV3 ຈຳນວນ 8,028 ຄົນ, ສັກຢາ DPTB3 ຈຳນວນ 8,028 ຄົນ, ຢາ AR ຈຳນວນ 7,478 ຄົນ, ຢາ BCG ຈຳນວນ 7,425 ຄົນ, ຢາ AT 2 ໃຫ້ແມ່ມານຈຳນວນ 3,971 ຄົນ ແລະ ສັກຢາ AT2 ໃຫ້ແມ່ຍິງອາຍຸ 15-45 ປີ ຈຳນວນ 14,183 ຄົນ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ