• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ

 • ມີສະຖານທີ່ປີ່ນປົວທັງໝົດ 130 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 41 ແຫ່ງ, ມີຕຽງນອນທັງໝົດ 326 ຕຽງ ໃນນີ້: ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ມີຕຽງນອນ 90 ຕຽງ, ໂຮງໝໍເມືອງ 10 ແຫ່ງ,ມີຕຽງນອນ 130 ຕຽງ ແລະ ສຸກສາລາ 41 ແຫ່ງ, ມີຕຽງນອນ 106 ຕຽງ. ນອກນີ້ຍັງມີຄຣີນິກຂອງລັດ 1 ແຫ່ງ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 77 ແຫ່ງ, ຮ້ານຂາຍຢາທັງໝົດ 201  ຮ້ານ, ມີພະນັກງານແພດລະດັບມະຫາ 53 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ 369 ຄົນ, ຍິງ 219 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 596 ຄົນ, ຍິງ 452 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 69 ຄົນ, ຍິງ 50 ຄົນ, ພາລະກອນ 2 ຄົນ, ຍິງບໍ່ມີ.

ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ

 • ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.

ວຽກງານປີ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູ

 • ບໍລິການກວດຄົນເຈັບເຂດນອກໄດ້ 166,640 ເທື່ອຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 103%, ປິ່ນປົວຄົນເຈັບນອນໂຮງໝໍໄດ້ 25,365 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%, ອັດຕາການໝູນໃຊ້ຕຽງຄົນເຈັບ 76%, ຄົນເຈັບຕາຍຢູ່ໂຮງໝໍ 94 ຄົນ, ຜ່າຕັດໃຫຍ່ 503 ກໍລະນີ, ຜ່າຕັດກາງ 479 ກໍລະນີ ແລະ ຜ່າຕັດນ້ອຍ 6,524 ກໍລະນີ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ 9,873 ກໍລະນີ, ພະຍາດໝາກແດງ 35 ກໍລະນີ.
 • ນອກຈາກການກວດພະຍາດ ແລະ ປີ່ນປົວຄົນເຈັບແລ້ວຍັງເອົາໃຈໃສ່ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ໄດ້ອີກຈຳນວນໜື່ງເຊັ່ນ: ຢອດຢາ OPV3 ຈຳນວນ 9,101 ຄົນ, ສັກຢາ DPTB3 ຈຳນວນ 9,101 ຄົນ, ຢາ AR ຈຳນວນ 8,806 ຄົນ, ຢາ BCG ຈຳນວນ 8,950 ຄົນ, ຢາ AT 2 ໃຫ້ແມ່ມານຈຳນວນ 4,471 ຄົນ ແລະ ສັກຢາ AT2 ໃຫ້ແມ່ຍິງອາຍຸ 15-45 ປີ ຈຳນວນ 23,907 ຄົນ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ