• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ການຜະລິດ

         ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດ​ໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04% ໃນນີ້:

 • ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດໄດ້ 1,400,918,809 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%.
 • ອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳຕ່າງໆຜະລິດໄດ້ 253,185,730 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.08%.

ການຈຳໜ່າຍ

         ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ  ແລະ  ອຸດສາຫະກຳຫັດຖະກຳຢູ່ພາຍໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 2,349,455,356 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.19%  ໃນນີ້:

 • ຈຳໜ່າຍພາຍໃນ    ໄດ້     2,256,846,949 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  100.20%.
 • ຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດ ໄດ້    92,608,407 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້   99.87%.

ການຄ້າພາຍໃນ

ຈໍລະຈອນສີນຄ້າປະເພດຕ່າງໆໄດ້ທັງໝົດ 2,786,039,844 ພັນກີບ, ໃນນີ້:

 • ສີນຄ້າສະບຽງອາຫານ 481,207,530 ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ 318,644,950  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍປະຈຳວັນ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ 45,759,560  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ການຄ້າ ແລະ ສົ່ງພິມ 45,173,170  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຄົວເຮືອນ 14,190,505  ພັນກີບ
 • ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສ 675,138,200  ພັນກີບ.
 • ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ 6,782,250  ພັນກີບ.
 • ແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມດກະເປົາ ແລະ ເກີບ 96,692,640  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງດື່ມ,ເຫລົ້າ ແລະ ຢາສູບ 1,017,011,460 ພັນກີບ.
 • ພາຫະ ແລະ ອາໄຫລ່ 2,525,629 ພັນກີບ.
 • ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ 6,381,120 ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳ 3,090,155 ພັນກີບ
 • ສີນຄ້າ ແລະ ກາຍະກຳຕ່າງໆ 143,930  ພັນກີບ.
 • ອຸປະກອນການປະມົງ ແລະ ລ່າເນື້ອ 1,013,550 ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າເຄື່ອງກອງບຸນ 622,310  ພັນກີບ.
 • ຫັດຖະກຳ ແລະ ຈັກສານ 1,787,840  ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າອື່ນໆ 5,296,085  ພັນກີບ.
 • ມູນ​ຄ່າ​ປະ​ເມີນ​ຈາກ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃບ​ທະບຽນວິ​ສະຫະກິດ 64,578,960  ພັນ​ກີບ

ການຄ້າຕ່າງປະເທດ.

 • ໄດ້ສົ່ງອອກສີນຄ້າຕ່າງປະເທດໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າ  114,004,239.84 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 40.47%.
 • ໄດ້ນຳເຂົ້າສີນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າ  140,561,187.60 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  174%.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ