• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ການຜະລິດ

       ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2016 ປະຕິບັດ​ໄດ້ທັງໝົດ 1,492,357,470 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.09% ໃນນີ້:

 • ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດໄດ້ 1,263,124,982 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 02%.
 • ອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳຕ່າງໆຜະລິດໄດ້ 229,232,488 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 48%.

ການຈຳໜ່າຍ

    ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ  ແລະ  ອຸດສາຫະກຳຫັດຖະກຳຢູ່ພາຍໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 2,122,873,471 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.39%  ໃນນີ້:

 • ຈຳໜ່າຍພາຍໃນໄດ້     2,039,374,432 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  41%.
 • ຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດໄດ້    83,499,039  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  85%.

ການຄ້າພາຍໃນ

    ຈໍລະຈອນສີນຄ້າປະເພດຕ່າງໆໄດ້ທັງໝົດ  2,704,473,606  ພັນກີບ, ໃນນີ້:

 • ສີນຄ້າສະບຽງອາຫານ         468,972,442 ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ         305,114,350  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍປະຈຳວັນ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ   77,374,850  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ການຄ້າ ແລະ ສົ່ງພິມ   41,502,820  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຄົວເຮືອນ   11,129,550  ພັນກີບ
 • ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສ   598,368,660  ພັນກີບ.
 • ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ    7,142,600  ພັນກີບ.
 • ແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມດກະເປົາ ແລະ ເກີບ    94,880,325  ພັນກີບ.
 • ເຄື່ອງດື່ມ,ເຫລົ້າ ແລະ ຢາສູບ   1,006,194,170 ພັນກີບ.
 • ພາຫະ ແລະ ອາໄຫລ່   3,064,439 ພັນກີບ.
 • ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ  6,487,250 ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳ  4,478,450 ພັນກີບ
 • ສີນຄ້າ ແລະ ກາຍະກຳຕ່າງໆ   200,150  ພັນກີບ.
 • ອຸປະກອນການປະມົງ ແລະ ລ່າເນື້ອ   658,400  ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າເຄື່ອງກອງບຸນ   584,740  ພັນກີບ.
 • ຫັດຖະກຳ ແລະ ຈັກສານ   4,043,660  ພັນກີບ.
 • ສີນຄ້າອື່ນໆ  6,815,850   ພັນກີບ.
 • ມູນ​ຄ່າ​ປະ​ເມີນ​ຈາກ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃບ​ທະບຽນວິ​ສະຫະກິດ   67,460,900  ພັນ​ກີບ

ການຄ້າຕ່າງປະເທດ.

 • ໄດ້ສົ່ງອອກສີນຄ້າຕ່າງປະເທດໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າ  110,515,511  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 108.39%.
 • ໄດ້ນຳເຂົ້າສີນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າ  38,284,699  ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  52.13%.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ