• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານແຮງງານ

ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາການນຳໃຊ້ແຮງງານຕາມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການບໍລິການ ແລະ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຕ່າງໆແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ແຮງງານຄ່ອຍໆກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັບສັງຄົມ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສາມາດເກັບກຳແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 1. ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ   212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້  32%, ໃນນີ້:
 • ຂະແໜງການກະສິກຳ ມີ   126,125 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  15%.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ມີ    39,680 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  06%.
 • ຂະແໜງບໍລິການ ມີ    47,056 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  06%.
 1. ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມີ   1,515 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 57%,ໃນນີ້:
 • ຂະແໜງກະສິກຳ ມີ   285 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  71%.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ມີ  974 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  56%.
 • ຂະແໜງບໍລິການ ມີ  256 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  28%.

ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 1,443 ຄົນ ( ນັບທັງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຂອງແຂວງ), ອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 408 ຄົນ, ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນ 1,759 ຄົນ ແລະ ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ມີ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ