• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານແຮງງານ

ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາການນຳໃຊ້ແຮງງານຕາມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການບໍລິການ ແລະ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຕ່າງໆແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ແຮງງານຄ່ອຍໆກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັບສັງຄົມ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສາມາດເກັບກຳແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 1. ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ ມີ  225,494 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  99.12%,ໃນນີ້:
 • ຂະແໜງການກະສິກຳມີ  130,108 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  102.05%.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳມີ  43,620 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  98.02%.
 • ຂະແໜງບໍລິການມີ  51,766 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  93.27%.
 1. ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມີ  1,728 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  87.05%,ໃນນີ້:
 • ຂະແໜງກະສິກຳມີ  255 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  72.86%.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳມີ 1,272 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  97.85%.
 • ຂະແໜງບໍລິການມີ  201 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  60%.

ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນ ( ນັບທັງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຂອງແຂວງ), ອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ, ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ພາຍໃນ 1,759 ຄົນ ແລະ ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ມີ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ