• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

 

 • ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການພັດທະນາກໍ່ສ້າງຟື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ. ຜ່ານການປະຕິບັດໝົດປີ 2017 ສາມາດທະລຸ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຂົວທາງຈຳນວນໜື່ງເຊັ່ນ: ທາງ​ຄອນ​ກຮີດໄດ້ 00 ກມ, ທາງປູຢາງຊັ້ນ I ໄດ້ 25 ກມ, ທາງປູຢາງຊັ້ນ II ໄດ້ 50 ກມ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 66.22%, ສ້ອມແປງທາງປູຢາງໄດ້ 80 ກມ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.78%, ສ້ອມແປງທາງແດງໄດ້ 85 ກມ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%, ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສີນຄ້າໄດ້ 1,908 ພັນໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%, ຈໍລະຈອນສີນຄ້າໄດ້ 165,898 ພັນໂຕນ/ກມ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິ ບັດໄດ້ 100%, ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍສານໄດ້ 6,481 ພັນຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%, ຈໍລະ​ຈອນ​ໂດຍສານ​ໄດ້ 538,673 ພັນ​ຄົນ/ກມ,ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%, ຜະລິດນ້ຳປະປາໄດ້ 4,165,109 ແມັດກ້ອນ, ເທົ່າກັບ 86.39% ຂອງແຜນການປີ, ກວດກາເຕັກນິກໄດ້ 10,620 ເທື່ອຄັນ, ເສັງໃບຂັບຂີ່ ໄດ້ 17 ຄັ້ງ, ອອກໃບຂັບຂີ່ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນໄດ້ 3,375 ໃບ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ