• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

 

 • ໃນໃລະຍະ 1 ປີຜ່່ານມາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການພັດທະນາກໍ່ສ້າງຟື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ສາມາດທະລຸ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຂົວທາງຈຳນວນໜື່ງເຊັ່ນ:
 • ທາງ​ຄອນ​ກຮີດໄດ້ 3.85 ກມ, ທາງປູຢາງຊັ້ນ I ໄດ້ 35 ກມ, ທາງປູຢາງຊັ້ນ II ໄດ້ 35 ກມ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 117%,
 • ສ້ອມແປງທາງປູຢາງໄດ້ 35.55 ກມ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 71%,
 • ສ້ອມແປງທາງແດງໄດ້ 150 ກມ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 97%,
 • ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສີນຄ້າໄດ້ 1,870 ພັນໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%,
 • ຈໍລະຈອນສີນຄ້າໄດ້ 162,645 ພັນໂຕນ/ກມ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິ ບັດໄດ້ 100%,
 • ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍສານໄດ້ 6,354 ພັນຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%,
 • ຈໍລະ​ຈອນ​ໂດຍສານ​ໄດ້ 528,110 ພັນ​ຄົນ/ກມ,ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%,
 • ຜະລິດນ້ຳປະປາໄດ້ 2,985,628 ແມັດກ້ອນ, ເທົ່າກັບ 79% ຂອງແຜນການປີ,
 • ກວດກາເຕັກນິກໄດ້ 10,416 ຄັນ, ເສັງໃບຂັບຂີ່ ໄດ້ 3,006 ໃບ, ອອກໃບຂັບຂີ່ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນໄດ້ 2,961 ໃບ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ