• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ດ້ານໄປສະນີຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ

ດ້ານໂທລະຄົມ.

 • ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການສື່ສານ, ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທັງພາກລັດ, ວິສາຫະກິດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີສູນກາງໂທລະສັບທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ, ​ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນທາງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນດີຂື້ນເປັນກ້າວໆຄື:
  • ບໍລິສັດ LTC

  ມີ​ສູນ​ໂທລະສັບ ​1 ​ແຫ່ງ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 50%, Internet Lease Line 57 ປະຕູ, Internet HSPA 00 ປະຕູ, Dial Internet ADSL 428 ປະຕູ, ​ສະຖານ​ນີ 260 ​ສະຖານ​ນີ,  ສາມາດ​ສ້າງ ກຳ​ໄລ 88,950,453,776 ກີບ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 112.76%.

  • ​ບໍລິສັດ ETL

  ​ມີ​ສູນ​ໂທລະສັບ 2 ​ແຫ່ງ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 200%, Internet Lease Line 00 ປະຕູ, Internet HSPA 00 ປະຕູ, Dial up Internet ADSL 6 ປະຕູ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ sabaidee@home 542 ປະຕູ, ສາມາດ​ສ້າງກຳ​ໄລແມ່ນຂາດດູນ -1,970,150,041 ກີບ, ທຽບ​ໃສ່​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 17.44%..

ດ້ານໄປສະນີ.

 •     ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການໃຫ້ວ່ອງໄວຢ່າງມີປະສິດທິພາບສາມາດບໍລິການຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດ, ​ກຳ​ໄລແມ່ນ 79,517,169 ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  73.63%. ໃນນີ້:

ໄປສະນີພາຍໃນປະເທດ:

 • ສົ່ງໄປສະນີພັນໄດ້  354.67 ກິໂລ, ຈົດໝາຍໄດ້ 1,307 ສະບັບ, ເມດ່ວນໄດ້  1,135 ສະບັບ, ສົ່ງພັດສະດຸໄດ້ 6,145 ກິໂລ, ໃບຝາກເງີນ 11,290 ໃບ.

ໄປສະນີຕ່າງປະເທດ:

 • ສົ່ງໄປສະນີພັນໄດ້  92,528 ກິໂລ, ສົ່ງຈົດໝາຍໄດ້  1,804 ສະບັບ, ຫໍ່ເຄື່ອງໄດ້  749 ຫໍ່, ສົ່ງພັດສະດຸໄດ້  435,545 ກິໂລ, ໃບຝາກເງິນ 343 ໃບ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ