• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານໄປສະນີຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ

ດ້ານໂທລະຄົມ.

 • ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການສື່ສານ, ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທັງພາກລັດ, ວິສາຫະກິດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີສູນກາງໂທລະສັບທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ, ​ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນທາງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນດີຂື້ນເປັນກ້າວໆຄື: ມີ​ສູນ​ໂທລະສັບ 1 ​ແຫ່ງ, Internet Lease Line 36 ປະຕູ, Dial up Internet ADSL 297 ປະຕູ, ມີ​ສະຖານ​ນີ 385 ​ສະຖານ​ນີ, ສາມາດ​ສ້າງ ກຳ​ໄລ 131,444,302,958 ກີບ.

ດ້ານໄປສະນີ.

 • ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການໃຫ້ວ່ອງໄວຢ່າງມີປະສິດທິພາບສາມາດບໍລິການຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດ, ​ກຳ​ໄລແມ່ນຂາດດູນ -35,887,493 ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  -28.48%. ໃນນີ້:

ໄປສະນີພາຍໃນປະເທດ

 • ສົ່ງໄປສະນີພັນໄດ້  531.60 ກິໂລ,  ຈົດໝາຍໄດ້  2,494 ສະບັບ, ເມດ່ວນໄດ້  1,365 ສະບັບ, ສົ່ງພັດສະດຸໄດ້  98.10 ກິໂລ, ໃບຝາກເງີນ  10,564 ໃບ.

ໄປສະນີຕ່າງປະເທດ:

 • ສົ່ງໄປສະນີພັນໄດ້ 1,457 ກິໂລ, ສົ່ງຈົດໝາຍໄດ້ 5,663 ສະບັບ, ຫໍ່ເຄື່ອງໄດ້ 945 ຫໍ່, ສົ່ງພັດສະດຸໄດ້ 1,350.40 ກິໂລ, ໃບຝາກເງິນ 133 ໃບ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ