• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ນິຍາມຄຳສັບສະຖິຕິ

 • ສະຖິຕິທາງການໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ່, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈແລະ ການວິເຄາະ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 • ສະຖິຕິຂະແໜງການໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານ  ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິໂດຍກະຊວງ, ອົງການ, ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຕົນ;
 • ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານວິຊາການ ໝາຍເຖິງ ສິດໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ເປັນເອກະລາດ;
 • ການຜະລິດສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ່, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 • ການປຸງແຕ່ງສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ  ຂັ້ນຕອນໜຶ່ງຂອງການຜະລິດສະຖິຕິກ່ຽວກັບການສຶກສາຄວາມສອດຄ່ອງຫຼືຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂໍ້ມູນ, ການໃສ່ລະຫັດສາລະບານ, ການຈັດລຽງ ລຳດັບ, ການຈັດໝວດ, ການຈັດກຸ່ມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 • ການສຳຫຼວດສະຖິຕິໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ຕາມແບບສອບຖາມ ດ້ວຍການສຳພາດ ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແບບທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນໃນແຕ່ລະການສຳຫຼວດ;
 • ການລາຍງານບໍລິຫານໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼື ຕົວເລກ ໂດຍຜ່ານການລາຍງານຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ມີການລາຍງານແບບປົກ ກະຕິກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ;
 • ຕົວຊີ້ບອກ ໝາຍເຖິງ ດັດຊະນີໝາຍ ທີ່ຄິດໄລ່ອອກມາເປັນຕົວເລກສະຖິຕິຊຶ່ງສ່ອງແສງ ເຖິງຂະໜາດ, ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພັດທະນາ, ໂຄງປະກອບ, ອັດຕາສ່ວນພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນສະຖານທີ່ແລະ ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ;
 • ຂໍ້ມູນດິບ ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຜະລິດ ຢ່າງຄົບຊຸດ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 • ການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳສະຖິຕິບັນຊີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ທີ່ມີການບັນທຶກຢ່າງເປັນປະຈຳແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ;
 • ລະບົບລະຫັດສາລະບານໝາຍເຖິງ ການຈັດແບ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິອອກເປັນພາກ, ຂະແໜງ ການ, ໝວດ, ໝູ່, ກຸ່ມ ດ້ວຍການໃສ່ລະຫັດສາລະບານເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເອກະພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 • ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ທີ່ບໍໍ່ແມ່ນຂອງລັດ ທີ່ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການຜະລິດ, ການບໍລິການແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທີ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ;
 • ນັກເດີນສຳຫຼວດ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະກອນຫຼືບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ໃນການດຳເນີນການສຳຫຼວດໃດໜຶ່ງ;
 • ນັກກວດກາ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະກອນຫຼືບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ກວດກາຂໍ້ມູນ, ຕົວເລກທີ່ນັກເດີນສຳຫຼວດ ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມໄດ້;
 • ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ;
 • ສຳນວນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີ່ມີການບັນທຶກ, ສັງລວມເອົາລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ