• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 • ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນໃນເມື່ອກ່ອນ ເອີ້ນວ່າ: ຂະແໜງສະຖິຕິ ຊຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ, ມາຮອດວັນທີ 11/12/2012 ຂະແໜງສະຖິຕິໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງເປັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນຢ່າງເປັນທາງການ, ມີຖານະທຽບເທົ້າ ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ສ່ວນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ.
 • ດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກມີ; 03 ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຄື:- ຂະແໜງບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ + ຂະແໜງເສດຖະກິດ + ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ປະຈຸບັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ມີບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ 10 ທ່ານ ເປັນຍິງ 04 ທ່ານ,ມີພາລະບົດບາດ,ສິດ,ໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນເສນາທິການການໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ຜະລິດບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຕິດຕາມການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ,ວິເຄາະວິໄຈ,ສົມທຽບ,ປະເມີນຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ການພັດທະນາ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງທຸກຂັ້ນຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ,ສາຍຂວາງ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ