• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 • ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນໃນເມື່ອກ່ອນ ເອີ້ນວ່າ: ຂະແໜງສະຖິຕິ ຊຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ, ມາຮອດວັນທີ 11/12/2012 ຂະແໜງສະຖິຕິໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງເປັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນຢ່າງເປັນທາງການ, ມີຖານະທຽບເທົ້າ ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ສ່ວນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ.
 • ດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກມີ; 03 ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຄື:- ຂະແໜງບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ + ຂະແໜງເສດຖະກິດ + ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ປະຈຸບັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ມີບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ 10 ທ່ານ ເປັນຍິງ 04 ທ່ານ,ມີພາລະບົດບາດ,ສິດ,ໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນເສນາທິການການໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ຜະລິດບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຕິດຕາມການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ,ວິເຄາະວິໄຈ,ສົມທຽບ,ປະເມີນຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ການພັດທະນາ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງທຸກຂັ້ນຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ,ສາຍຂວາງ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ