• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ພາລະບົດບາດສິດໜ້າທີ່

ພາລະບົດບາດ

ສູນສະຖິຕິແຂວງ ຂຽນຫຍໍ້ຕົວອັກສອນວ່າ “ສຕຂ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ provincial Statistics Centre (OPSC), ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ, ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ງົບປະມານ ຂຶ້ນກັບສາຍຕັ້ງ.  ສຳລັບຊີວິການເມືອງແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,ນະຄອນ ມີພາລະບົດບາດໃນການເກັບກຳ,  ສັງລວມ ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່,ພ້ອມທັງລາຍງານສະຖິຕິທາງການ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບແຂວງແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ.

ສິດໜ້າທີ່ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ

     ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຂວງ,ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ.
1. ໂຄສະນາ,ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານ,ຂໍ້ຕົກລົງ,ຄຳສັ່ງ,ແຈ້ງການແລະຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
2. ຊີ້ນຳ,ຄຸ້ມຄອງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ,ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການຂອງແຂວງ,ເມືອງ,ເທດສະບານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕາມການລາຍງານບໍລິຫານ,
3. ການສຳຫລວດໃຫຍ່,ການສຳຫລວດແບບຕົວແທນແລະການສຳຫລວດສະເພາະໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ,ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື,ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາ ການກ່ຽວກັບສະຖິຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
4. ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກຳ,ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນໄກແລະວິທີການປະສານງານທີ່ເໝາະສົມ.
5. ບຳລຸງ,ກໍ່ສ້າງ,ສຶກສາອົບຮົມແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຊຳນານງານດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
6. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແຕ່ງຕັ້ງ,ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ ຫລື ປົດຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າແລະຮອງສູນສະ ຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
7. ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງຈຸງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໂດຍມີການສົມ ທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
8. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ບຸກຄະລາກອນສະຖິຕິ, ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍແລະລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
9. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນແລະການ ຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນແລະປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ,ແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ປະຕິ ບັດຕາມລະບອບການລາຍງານແລະພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິຊື່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ແລະ 23 ຂອງກົດໝາຍສະຖິຕິ.
10. ພົວພັນ,ຮ່ວມມືກັບສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
11. ຕິດຕາມ,ກວດກາແລະປະເມີນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານແລະຂະແໜງສະຖິຕິປະຈຳພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
12. ສະຫລຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນແລະອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
13. ປະຕິບັດສິດແລະໜ້າທີ່ອື່ນຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ