• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ພາລະບົດບາດສິດໜ້າທີ່

ພາລະບົດບາດ

ສູນສະຖິຕິແຂວງ ຂຽນຫຍໍ້ຕົວອັກສອນວ່າ “ສຕຂ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ provincial Statistics Centre (OPSC), ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ, ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ງົບປະມານ ຂຶ້ນກັບສາຍຕັ້ງ.  ສຳລັບຊີວິການເມືອງແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,ນະຄອນ ມີພາລະບົດບາດໃນການເກັບກຳ,  ສັງລວມ ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່,ພ້ອມທັງລາຍງານສະຖິຕິທາງການ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບແຂວງແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ.

ສິດໜ້າທີ່ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ

     ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຂວງ,ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ.
1. ໂຄສະນາ,ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ,ລະບຽບກົດໝາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນດຳເນີນງານ,ຂໍ້ຕົກລົງ,ຄຳສັ່ງ,ແຈ້ງການແລະຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
2. ຊີ້ນຳ,ຄຸ້ມຄອງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ,ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການຂອງແຂວງ,ເມືອງ,ເທດສະບານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕາມການລາຍງານບໍລິຫານ,
3. ການສຳຫລວດໃຫຍ່,ການສຳຫລວດແບບຕົວແທນແລະການສຳຫລວດສະເພາະໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ,ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື,ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາ ການກ່ຽວກັບສະຖິຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
4. ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກຳ,ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນໄກແລະວິທີການປະສານງານທີ່ເໝາະສົມ.
5. ບຳລຸງ,ກໍ່ສ້າງ,ສຶກສາອົບຮົມແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຊຳນານງານດ້ານສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
6. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແຕ່ງຕັ້ງ,ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ ຫລື ປົດຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າແລະຮອງສູນສະ ຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
7. ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງຈຸງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໂດຍມີການສົມ ທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
8. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ບຸກຄະລາກອນສະຖິຕິ, ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍແລະລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
9. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນແລະການ ຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນແລະປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ,ແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ປະຕິ ບັດຕາມລະບອບການລາຍງານແລະພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິຊື່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ແລະ 23 ຂອງກົດໝາຍສະຖິຕິ.
10. ພົວພັນ,ຮ່ວມມືກັບສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
11. ຕິດຕາມ,ກວດກາແລະປະເມີນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫລັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ,ເທດສະບານແລະຂະແໜງສະຖິຕິປະຈຳພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
12. ສະຫລຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນແລະອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
13. ປະຕິບັດສິດແລະໜ້າທີ່ອື່ນຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ