• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ສະຖິຕິປະຈຳປີ 2014

ສະຖິຕິເສດຖະກິດ

 • ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ  : 7.50 %
 • GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ  :  1,346 $
 • ຂະແໜງກະສິກຳ  :  37.43  %
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ  :  31.31 %
 • ຂະແໜງບໍລິການ  :  31.26 %
 • ດັດຊະນີລາຄາສີນຄ້າ  :  123.48 %
 • ອັດຕາເງິນເຟີ້  :  3.63 %

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

 • ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງ  :  15.927 km
 • ມີຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ  :  11 ເມືອງ
 • ມີຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ  :  434 ບ້ານ
 • ບ້ານຕົວເມືອງ  :  113 ບ້ານ
 • ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  :  316 ບ້ານ
 • ບ້ານຊົນນະບົບບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  :  5 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ທັງໝົດ  :  434 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີຕະຫຼາດຂາຍໝົດມື້  :  38 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີສຸກສາລາ  :  45 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ  :  338 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ  :  16 ບ້ານ
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ  :  1.435  ຄົວເຮືອນ

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

 1. ພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດ  :  437.698  ຄົນ
 2. ພົນລະເມືອງເພດຍິງ  :  217.065  ຄົນ
 3. ພົນລະເມືອງເພດຊາຍ  :  220.633  ຄົນ
 4. ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າລາວລຸ່ມ  :  288.772  ຄົນ
 5. ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າກຶມມຸ  :  74.108  ຄົນ
 6. ພົນລະເມືອງແຍກຕາກເຜົ່າມົ້ງ  :  74.223  ຄົນ
 7. ພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ  :  595  ຄົນ
 8. ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ  :  27.48  ຄົນຕໍ່ km

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ