• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ສະຖິຕິປະຈຳປີ 2014

ສະຖິຕິເສດຖະກິດ

 • ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ  : 7.50 %
 • GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ  :  1,346 $
 • ຂະແໜງກະສິກຳ  :  37.43  %
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ  :  31.31 %
 • ຂະແໜງບໍລິການ  :  31.26 %
 • ດັດຊະນີລາຄາສີນຄ້າ  :  123.48 %
 • ອັດຕາເງິນເຟີ້  :  3.63 %

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

 • ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງ  :  15.927 km
 • ມີຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ  :  11 ເມືອງ
 • ມີຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ  :  434 ບ້ານ
 • ບ້ານຕົວເມືອງ  :  113 ບ້ານ
 • ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  :  316 ບ້ານ
 • ບ້ານຊົນນະບົບບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  :  5 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ທັງໝົດ  :  434 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີຕະຫຼາດຂາຍໝົດມື້  :  38 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີສຸກສາລາ  :  45 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ  :  338 ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ  :  16 ບ້ານ
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ  :  1.435  ຄົວເຮືອນ

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

 1. ພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດ  :  437.698  ຄົນ
 2. ພົນລະເມືອງເພດຍິງ  :  217.065  ຄົນ
 3. ພົນລະເມືອງເພດຊາຍ  :  220.633  ຄົນ
 4. ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າລາວລຸ່ມ  :  288.772  ຄົນ
 5. ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າກຶມມຸ  :  74.108  ຄົນ
 6. ພົນລະເມືອງແຍກຕາກເຜົ່າມົ້ງ  :  74.223  ຄົນ
 7. ພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ  :  595  ຄົນ
 8. ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ  :  27.48  ຄົນຕໍ່ km

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ