• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ສະຖິຕິປະຈຳປີ 2015

ສະຖິຕິເສດຖະກິດ

 • ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ  :  8.02  %
 • GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ  :  1.501  $
 • ຂະແໜງກະສິກຳ  :  39%  %
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ  :  30  %
 • ຂະແໜງບໍລິການ  :  31  %
 • ດັດຊະນີລາຄາສີນຄ້າ  :  215.21  %
 • ອັດຕາເງິນເຟີ້  :  1.40  %

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

 • ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງ  : 15.927  km
 • ມີຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ  : 11  ເມືອງ
 • ມີຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ  : 433  ບ້ານ
 • ບ້ານຕົວເມືອງ  : 115  ບ້ານ
 • ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  : 313  ບ້ານ
 • ບ້ານຊົນນະບົບບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  : 5  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ທັງໝົດ  : 433  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີຕະຫຼາດຂາຍໝົດມື້  : 43  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີສຸກສາລາ  :  54  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ  : 344  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ  : 14  ບ້ານ
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ  : 1.352  ຄອບຄົວ

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

 • ພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດ  : 443.406  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງເພດຍິງ  : 220.399  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງເພດຊາຍ  : 223.007  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າລາວລຸ່ມ  :  287.351  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າກຶມມຸ  :  76.949  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາກເຜົ່າມົ້ງ  :  78.092  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ  :  1.014  ຄົນ
 • ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ  : 27.84  ຄົນຕໍ່ km

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ