• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ສະຖິຕິປະຈຳປີ 2015

ສະຖິຕິເສດຖະກິດ

 • ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ  :  8.02  %
 • GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ  :  1.501  $
 • ຂະແໜງກະສິກຳ  :  39%  %
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ  :  30  %
 • ຂະແໜງບໍລິການ  :  31  %
 • ດັດຊະນີລາຄາສີນຄ້າ  :  215.21  %
 • ອັດຕາເງິນເຟີ້  :  1.40  %

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

 • ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງ  : 15.927  km
 • ມີຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ  : 11  ເມືອງ
 • ມີຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ  : 433  ບ້ານ
 • ບ້ານຕົວເມືອງ  : 115  ບ້ານ
 • ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  : 313  ບ້ານ
 • ບ້ານຊົນນະບົບບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  : 5  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ທັງໝົດ  : 433  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີຕະຫຼາດຂາຍໝົດມື້  : 43  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີສຸກສາລາ  :  54  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ  : 344  ບ້ານ
 • ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ  : 14  ບ້ານ
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ  : 1.352  ຄອບຄົວ

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

 • ພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດ  : 443.406  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງເພດຍິງ  : 220.399  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງເພດຊາຍ  : 223.007  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າລາວລຸ່ມ  :  287.351  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າກຶມມຸ  :  76.949  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາກເຜົ່າມົ້ງ  :  78.092  ຄົນ
 • ພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ  :  1.014  ຄົນ
 • ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ  : 27.84  ຄົນຕໍ່ km

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ