• ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ

ສະຖິຕິປະຈຳປີ 2015

ສະຖິຕິເສດຖະກິດ

 • ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ  :
 • GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ  :
 • ຂະແໜງກະສິກຳ  :
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ  :
 • ຂະແໜງບໍລິການ  :
 • ດັດຊະນີລາຄາສີນຄ້າ  :
 • ອັດຕາເງິນເຟີ້  :

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

 • ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງ  :
 • ມີຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ  :
 • ມີຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ  :
 • ບ້ານຕົວເມືອງ  :
 • ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  :
 • ບ້ານຊົນນະບົບບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ  :
 • ບ້ານທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ທັງໝົດ  :
 • ບ້ານທີ່ມີຕະຫຼາດຂາຍໝົດມື້  :
 • ບ້ານທີ່ມີສຸກສາລາ  :
 • ບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ  :
 • ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ  :
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ  :

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

 • ພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດ  :
 • ພົນລະເມືອງເພດຍິງ  :
 • ພົນລະເມືອງເພດຊາຍ  :
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າລາວລຸ່ມ  :
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາມເຜົ່າກຶມມຸ  :
 • ພົນລະເມືອງແຍກຕາກເຜົ່າມົ້ງ  :
 • ພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ  :
 • ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ  :

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ