• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂດຍຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ, ເອກະພາບ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງນັ້ນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ຈິ່ງມີຫົວໜ້າສູນ 1 ທ່ານ, ມີຮອງຫົວໜ້າສູນ 2 ທ່ານ, ມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 2 ຂະແໜງການມີ​ດັ່ງນີ້:

1. ຫ້ອງການ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງໃນການເປັນໃຈກາງ ການຮ່ວມມື້ປະສານງານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານວຽກງານສະຖິຕິ, ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກວດກາ, ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ຂາເຂົ້າ- ຂາອອກ, ເລຂານຸການ, ພິທີການ,ບໍ່ລິຫານຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ-ການເງິນ ແລະ ສັບສິນຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ. ປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍງານ: ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ, ໜ່ວຍງານສັງລວມ ແລະ ຮ່ວມມື, ໜ່ວຍງານການເງິນ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ.
2. ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ສູນສະຖິຕິຈຳແຂວງ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ວຽງຈັນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ດ້ານວຽກງານເສດຖະກິດ ໃນລະບົບສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ໜ່ວຍງານ ສະຖິຕິຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາ, ໜ່ວຍງານການບັນຊີແຫ່ງຊາດ.
3. ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ວຽງຈັນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໃນການເປັນໃຈກາງປະສານງານ ດ້ານວິຊາການສະຖຕິສັງຄົມ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ໃນລະບົບສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແຕ່ສູນການຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນສູນກາງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດການເກັບກໍາ, ການຜະລິດ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິສັງຄົມ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ຂອງສ ປ ປ ລາວ.ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານ: ໜ່ວຍງານ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ, ໜ່ວຍງານ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ໜ່ວຍງານ ທະບຽນສະຖິຕິ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ

 

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ