• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂດຍຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ, ເອກະພາບ ຂອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງນັ້ນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ຈິ່ງມີຫົວໜ້າສູນ 1 ທ່ານ, ມີຮອງຫົວໜ້າສູນ 2 ທ່ານ, ມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 2 ຂະແໜງການມີ​ດັ່ງນີ້:

1. ຫ້ອງການ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງໃນການເປັນໃຈກາງ ການຮ່ວມມື້ປະສານງານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານວຽກງານສະຖິຕິ, ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກວດກາ, ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ຂາເຂົ້າ- ຂາອອກ, ເລຂານຸການ, ພິທີການ,ບໍ່ລິຫານຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ-ການເງິນ ແລະ ສັບສິນຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ. ປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍງານ: ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ, ໜ່ວຍງານສັງລວມ ແລະ ຮ່ວມມື, ໜ່ວຍງານການເງິນ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ.
2. ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ສູນສະຖິຕິຈຳແຂວງ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ວຽງຈັນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ດ້ານວຽກງານເສດຖະກິດ ໃນລະບົບສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ໜ່ວຍງານ ສະຖິຕິຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາ, ໜ່ວຍງານການບັນຊີແຫ່ງຊາດ.
3. ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ.
ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ວຽງຈັນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໃນການເປັນໃຈກາງປະສານງານ ດ້ານວິຊາການສະຖຕິສັງຄົມ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ໃນລະບົບສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແຕ່ສູນການຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນສູນກາງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດການເກັບກໍາ, ການຜະລິດ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິສັງຄົມ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ຂອງສ ປ ປ ລາວ.ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານ: ໜ່ວຍງານ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ, ໜ່ວຍງານ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ໜ່ວຍງານ ທະບຽນສະຖິຕິ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ

 

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ