• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ກອງປະຊຸມຮັບຮອງສະຖິຕິທາງການກ່ຽວກັບການສ້າງປື້ມວາລະສານປະຈຳປີ 2016

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແຕ່ປີ 2010 – 2020 ແລະ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄູນນະພາບ ຈື່ງໄດ້ເຊີນບັນດາທ່ານ ວິຊາການຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນກະພາບ, ຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສົ່ງມາໃຫ້ທາງສູນສະຖິຕິສັງລວມ ແລະ ສ້າງເປັນປື້ມວາລະສານສະຖິຕິປະຈຳປີຂອງແຂວງ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4/7/2017, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ: 31  ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ. ໃນນັ້ນແມ່ນມາຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ ( 4 ເມືອງທົ່ງພຽງ ), ພ້ອມພະນັກງານວິຊາການຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງສະຖິຕິຂອງແຕ່ລະພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຈາກ 3 ທະນາຄານສາຂາແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ  ພະນັກງານຈາກສູນສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີນວນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ.

ຜ່ານການຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ: ບົນພືນຖານແລ້ວສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດັເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ກໍ່ຍັງມີບາງຂໍ້ມູນທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຊອດຄ່ອງລະຫວ່າງບັນດາເນື້ອໃນກັບຂໍ້ມູນ ຕື່ມອີກ. ຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດຍົກໃຫ້ເຫັນໃນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນທີຍົງຄົງຄ້າງ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຜົນສຳເລັດອີກດ້ວຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ