• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ກອງປະຊຸມຮັບຮອງສະຖິຕິທາງການກ່ຽວກັບການສ້າງປື້ມວາລະສານປະຈຳປີ 2016

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແຕ່ປີ 2010 – 2020 ແລະ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄູນນະພາບ ຈື່ງໄດ້ເຊີນບັນດາທ່ານ ວິຊາການຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນກະພາບ, ຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສົ່ງມາໃຫ້ທາງສູນສະຖິຕິສັງລວມ ແລະ ສ້າງເປັນປື້ມວາລະສານສະຖິຕິປະຈຳປີຂອງແຂວງ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4/7/2017, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ: 31  ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ. ໃນນັ້ນແມ່ນມາຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ ( 4 ເມືອງທົ່ງພຽງ ), ພ້ອມພະນັກງານວິຊາການຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງສະຖິຕິຂອງແຕ່ລະພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຈາກ 3 ທະນາຄານສາຂາແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ  ພະນັກງານຈາກສູນສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີນວນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ.

ຜ່ານການຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ: ບົນພືນຖານແລ້ວສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດັເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ກໍ່ຍັງມີບາງຂໍ້ມູນທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຊອດຄ່ອງລະຫວ່າງບັນດາເນື້ອໃນກັບຂໍ້ມູນ ຕື່ມອີກ. ຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດຍົກໃຫ້ເຫັນໃນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນທີຍົງຄົງຄ້າງ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຜົນສຳເລັດອີກດ້ວຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ