• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນວຽງຈັນອິນໂຟ ແລະ ການສື່ສານຂໍ້ມູນລະຫ່ວາງແຂວງຫາເມືອງ ໃນຄັ້ງວັນທີ 26-28 ທັນວາ 2017

ໃນຕອນເຊົ້າ, ເວລາ 8 ໂມງ, 30 ນາທີ, ຂອງວັນທີ 26 ທັນວາ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນສະຖິຕິປະຈຳ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມຂື້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານກ່າວເປີດຂອງ ທ່ານ ຄຳສອນ ສູນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງວຽງຈັນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ, ເຊິ່ງມາຈາກສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ 19 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ, ມາຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ 12 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ ແລະ ນັກຮຽນຜຶກຫັດ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ໄອທີ (IT) ໃຫ້ບັນດານັກວິຊາການສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນວຽງຈັນອິນໂຟ, ເພື່ອສື່ສານລະຫວ່າງແຂວງຫາເມືອງ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການລາຍງານຂໍ້ມູນຈາກເມືອງຫາແຂວງໄດ້ງ່າຍ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ທັນເວລາ ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການວາງນະໂຍບາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ.

ດັ່ງທີ່ ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າໃນປະຈຸບັນ ແຂວງວຽງຈັນພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນກາງສະໄໝ ຂອງການປະເມີນການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ V ປີ 2016-2020. ແລະ ການຈັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ (SDG). ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອນສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາໃນແຕ່ລະໄລຍະນັ້ນ ຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງສ້າງ ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ມາດຕະການທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ, ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ ໃຫ້ມາເປັນແຜນງານອັນລະອຽດ. ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ 2016 – 2020 ແລະ ວິໄສທັດ2030, ເຊີ່ງພ້ອມດຽວກັນນີ້ວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນລາວ-ອິນໂຟ(ວຽງຈັນອິນໂຟ) ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຜົນສໍາຄັນຢູ່ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສາຍຕັ້ງກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອສ້າງຄວາມຊຳນານງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຖິຕິແຕ່ລະຂັ້ນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອພັດທະນາລະບົບວຽກງານສະຖິຕິ, ມື້ນີ້ຈື່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນວຽງຈັນອິນໂຟ ແລະ ການສື່ສານຂໍ້ມູນລະຫວ່າງແຂວງຫາເມືອງ,  ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ເຖີງຢ່າງໄດ້ກໍ່່ຕາມ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນການລິເລີ່ມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ທີ່ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາພະນັກງານສະຖິຕິທີປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະເມືອງຈະໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຫາສິ່່ງທ້າທາຍອັນໃຫມ່ ໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນວຽງຈັນອິນໂຟ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເນັ້ນໃສ່ການສັງລວມຂໍ້ມູນຮອບດ້ັານເຂົ້າໄວ້ເປັນຖານຂໍ້ມູນຢູ່ຂັ້ນເມືອງຢ່າງເປັນລະບົບ ກໍ່ຄືການປັບປຸງລະບົບວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫ້ມີຖານຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍງກັນໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ດ້ວຍລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ